viapress@viapress.pl  +58 320 94 94
image
image
image
image
image
image

Polityka prywatności


Załącznik nr 1

 

Polityka ochrony Prywatności Użytkowników Serwisu

 

1.    Administratorem (dalej „Administrator”) strony viapress.pl (dalej „Serwis”) jest spółka VM Media sp. z o.o. VM Group sp. k., wpisaną przez do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000266430, posiadającą numer NIP 583-28-39-187 oraz numer REGON: 192972553, z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Świętokrzyskiej 73 (80-180 Gdańsk).
 

2.    Administrator realizując Politykę dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów Użytkowników, a w szczególności zapewnia, aby te dane były:
a.    Przetwarzanie zgodne z prawem, w tym z ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) tj. z dnia 25 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.)
b.    Zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c.    Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
d.    Przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągniecia celu przetwarzaniaw.

 

3.    Administrator, realizując Politykę, dąży do systematycznego unowocześnienia stosowanych przez niego informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych w celu zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 

4.    Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym m.in  takie jak systemy szyfrowania danych. W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.
 

5.    Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług oraz realizacji świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu.
 

6.    Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 9 Regulaminu jest konieczne do zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu.
 

7.    Dane podawane przez Użytkownika w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Serwisu oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu. W przypadkach wskazanych w Regulaminie aktualne  dane Użytkownika, o których mowa w zdaniu poprzednim będą udostępniane innym Użytkownikom, o ile i w zakresie, w jakim będzie to konieczne do zawarcia i wykonania umowy zawartej między Użytkownikami. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe za zgodą Użytkownika wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikowi przez Administratora informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 

8.    Dodatkowo, okazjonalnie, w drodze ankiet za zgodą Użytkownika przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio w Serwisie, Administrator zbiera od Użytkowników dane demograficzne i profilowe (takie jak wykształcenie, wiek, zarobki). Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty Administratora do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Użytkowników przekazywanego partnerom marketingowym Administratora. Ujawnienie tych danych jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
 

9.    Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Administratora i za zgodą Użytkownika.
 

10.    W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług Serwisu niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 

11.    Administrator zapewnia realizację uprawnień Użytkowników wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych odnośnych przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Administratora danych osobowych innemu niż Administrator administratorowi danych.
 

12.    Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie. Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w Regulaminie a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy.
 

13.    Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług zawartych w ramach Serwisu.
 

14.    Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa dokument Stanowiący Załącznik nr 2: Polityka plików Cookies do Regulaminu.  

Wyceń druk

Nie znalazłeś gotowego produktu? Zapytaj nas o cenę pracy niestandardowej.