viapress@viapress.pl  +58 320 94 94
image
image
image
image
image
image

Regulamin


Regulamin drukarni internetowej Via Press

 

1. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin, jak również Polityka Prywatności i Polityka Cookies, stanowią integralną część umowy zawartej między Zamawiającym dzieło a drukarnią Via Press. Akceptacja regulaminu przez Zamawiającego jest konieczna dla zawarcia umowy, a tym samym przystąpienia przez wykonawcę do wykonania dzieła.
 2. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym niezbędny jest komputer (lub inne urządzenie umożliwiające połączenie z siecią Internet oraz przesyłanie danych i plików produkcyjnych w skojarzeniu z interaktywnym formularzem) z procesorem min. 300 MHz, 128 MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 1024x768 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 3. Administratorem (dalej „Administrator”) strony viapress.pl (dalej „Serwis”) oraz danych osobowych jest spółka VM Media sp. z o.o. VM Group sp. k., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdański VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000266430, posiadającą numer NIP 583-28-39-187 oraz numer REGON: 192972553, z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Świętokrzyskiej 73 (80-180 Gdańsk).

 

2. Definicje

 1. Formularz rejestracji- formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta.
 2. Formularz zlecenia- interaktywny formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający złożenie zlecenia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży/dzieła, w tym sposobu dostawy i płatności.
 3. Kalkulacja- wykonany na polecenie Zamawiającego kosztorys wykonania umowy sprzedaży/o dzieło.
 4. Klient- a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujących- także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; b) osoba prawna; c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną- która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze sprzedawcą.
 5. Konto- oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Zamawiającego zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Wykonawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Zamawiającego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie.
 6. Produkt- dostępna w Serwisie rzecz ruchoma, dzieło lub usługa będąca przedmiotem umowy między Klientem a Sprzedawcą, wykonana zgodnie ze Specyfikacją Produktu na podstawie Plików Graficznych Klienta i ewentualnych uzgodnień między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Pliki Graficzne- projekt Produktu przygotowany przez Klienta wraz z ewentualnymi uwagami technicznymi Klienta. Projekt może zostać przesłany w trakcie składania Zamówienia, za pośrednictwem Formularza Zamówienia. W celu zapewnienie właściwej jakości druku należy  dostarczać pliki w formacie .pdf, 300 DPI.
 8. Specyfikacja Plików Graficznych- specyfikacja wymogów technicznych dla elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych Plików Graficznych, podana na stronie internetowej Serwisu.
 9. Specyfikacja Produktu- właściwości Produktu dostępnego w Serwisie, który może być przedmiotem umowy między Stronami.
 10. Termin Realizacji- liczba dni roboczych lub godzin przewidywana przez Administratora dla wykonania umowy zawartej między stronami, wskazywany przez Wykonawcę przy zawieraniu Umowy.

 

3. Warunki korzystania z serwisu.

1. Klientami Serwisu mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne i ułomne osoby prawne w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Warunkiem złożenia zamówienia na produkty, dzieła i usługi Serwisu jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz rejestracja za pośrednictwem Formularza Rejestracji.

3. Przedmiotem zawarcia umowy z Serwisem są produkty, dzieła i usługi, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas składania zamówienia.

4. W celu zawarcia umowy z Serwisem należy założyć konto na stronie internetowej Serwisu, dokonać wyboru przedmiotu umowy, stosownych parametrów, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz złożyć zamówienie.

5. Złożenie zamówienia jest równoważne z podjęciem przez Klienta zobowiązania do zapłaty umówionej ceny.

6. Serwis może w każdym momencie, ze skutkiem natychmiastowym, pozbawić lub ograniczyć Klienta w prawach do korzystania z Serwisu w przypadku naruszenia przez Klienta prawa powszechnego, niniejszego Regulaminu, zasad korzystania z Internetu, w szczególności, gdy Klient:

a) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu lub zamawianych dzieł/produktów/usług naruszenia dóbr osób trzecich,

b) podał w trakcie rejestracji nieprawdziwe dane,

c) nie miał prawa do wykonywania czynności prawnych w imieniu osoby prawnej lub ułomnej osoby prawnej,

d) swoim zachowaniem godzi w dobre imię Serwisu.

7. Zabrania się powtórnej rejestracji Klienta, który został pozbawiony prawa korzystania z Serwisu, bez uprzedniej zgody Administratora.

8. Klientowi Serwisu zabrania się:

a) korzystania z Serwisy w sposób niezgodny z prawem powszechnym, niniejszym regulaminem oraz zasadami korzystania z Internetu,

b) przekazywać Serwisowi treści niezgodnych z prawem, np. treści naruszające prawa albo dobra osobiste osób trzecich, propagujące treści zabronione,

c) posługiwać się grafikami, co do których nie posiada praw autorskich,

d) rozsyłać lub umieszczać w ramach serwisu niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu,

e) korzystać z Serwisu w sposób mogący zakłócić jej funkcjonowanie, utrudniający do niej dostęp innym użytkownikom albo w inny sposób szkodliwy dla nich lub samego Serwisu,

f) korzystać z treści zamieszczonych na Portalu w sposób wykraczający poza własny użytek.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym poinformuje Zamawiającego nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Zamawiającym na numer telefonu podany przez Zamawiającego w formularzu zamówienia lub drogą poczty elektronicznej. Do chwili zweryfikowania danych w powyższy sposób, Sprzedawca nie przystąpi do wykonania zamówienia.

 

4. Procedura składania i realizacji zamówienia.

1. Zamówienia w Serwisie może dokonać tylko i wyłącznie Użytkownik posiadający Konto założone w Serwisie.

2. Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienia formularza zamówienia, z wskazaniem jego specyfikacji, liczby egzemplarzy, przesłaniem plików graficznych stanowiących podstawę prac poligraficznych, a także zaakceptowanie zamówienia i jego ceny z zobowiązaniem do zapłaty.   

3. Cena zamówienia jest ceną brutto, uwzględniającą podatek VAT. Podstawą do określenia ceny jest kalkulacja sporządzana automatycznie przez serwis lub w przypadku zamówień nietypowych lub masowych- na wniosek Klienta- kosztorys sporządzony w wyniku indywidualnych ustaleń między Stronami.

4. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od jego złożoności oraz liczby zamówień aktualnie obsługiwanych przez Serwis. Termin realizacji jest automatycznie szacowany przy składaniu zamówienia przez Klienta, zaś Serwis zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności celem jego zachowania. W przypadku zamówień nietypowych oraz masowych, termin realizacji zamówienia zostanie ustalony w wyniku indywidualnych ustaleń między Stronami.

5. Zamówienia w Serwisie można składać całodobowo, 7 dni w tygodniu. Jednocześnie Serwis zastrzega, iż przystępuje do realizacji zamówienia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia (a w przypadku zamówień opłaconych przelewem lub płatnością online w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Wykonawcy), o ile zamówienie nie zostało odrzucone lub nie zachodziła konieczność weryfikacji jego treści lub osoby Klienta. Każdorazowo klient jest informowany drogą poczty elektronicznej o przystąpieniu do realizacji zamówienia.

6. Zamówienia nieopłacone, niespełniające określonych niniejszym regulaminem wymogów oraz pozbawione plików do druku, będą anulowane i usuwane z systemu w ciągu 14 dni.

7. Anulowanie opłaconego Zamówienia po rozpoczęciu jego realizacji nie jest możliwe.

8. Wykonane w oparciu o Zamówienie produkty, które miały być dostarczone do użytkownika „za pobraniem” (tj. za pobraniem płatności w dacie dostawy przez kuriera), a które na skutek odmowy ich podjęcia przez Użytkownika, nie zostały doręczone, oczekiwać będą na ich osobisty odbiór przez Klienta w siedzibie Administratora przez okres 14 dni, co nie zmienia faktu, że Serwis może w każdym czasie podjąć działania zmierzające do realizacji przysługujących jej roszczeń (w szczególności o zapłatę) w stosunku do Klienta

 

5. Materiały do druku

1. Serwis nie odpowiada za materiały, w tym Pliki Graficzne, wgrane do systemu przez Klienta oraz za ich treść.

2. Serwis nie nanosi korekty treści na przesłanych materiałach do druku oraz nie odpowiada za błędy składu tekstu na projektach Klienta.

3. Sposób przygotowania Plików Produkcyjnych wskazany jest w Serwisie w zakładce „Jak przygotować plik”. W celu zapewnienie właściwej jakości druku należy  dostarczać pliki w formacie .pdf, 300 DPI.

4. Nadesłane pliki graficzne przez Klienta nie są w żaden sposób sprawdzane przez Serwis. Za błędy w nich zawarte odpowiada Klient.

5. Serwis nie archiwizuje plików przesłanych przez Klientów. Po 30 dniach są one usuwane z serwerów FTP.

 

6. Płatności

1. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności (z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu):

a) „za pobraniem” przy odbiorze- należność pobiera dostarczający zamówienie

b) „przelewem” online- na rachunek bankowy wskazany przez Serwis lub za pomocą zewnętrznych serwisów (PayU, PayPal, płatności.pl)

c) płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych za pomocą zewnętrznych serwisów, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

3. W przypadku zamówień z wybraną formą płatności „za pobraniem” oraz „przelewem”, Serwis będzie wystawiał na rzecz Klienta faktury pro formy z oznaczonym terminem płatności.

4. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528) strony ustalają, że będą dokumentować zawierane pomiędzy sobą transakcje wyłącznie w formie elektronicznej. Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Serwis faktur VAT oraz faktur korygujących na adres e-mail podany przez Klienta przy rejestracji. Drukarnia oraz Klient zobowiązanie są do przechowywania przesyłanych faktur zgodnie z przepisami §6-§8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej (Dz. U. z 2012 r. poz 1528).

5. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt obsługi Zamówienia, koszt produktu lub usługi, koszt pakowania oraz podatek VAT, o ile w opisie Zamówienia nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów związanych z dodatkowymi opcjami, np. opłata za wysyłkę za pobraniem, dopłaty za wskazane godziny dostarczenia, etc.

 

7. Terminy realizacji i dostawa

1. Wysyłka produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania danego Zamówienia.

2. Termin realizacji dostawy określony jest w zależności od towaru lub usługi i jest dostępny na stronie internetowej Serwisu oraz wskazywany przez automatyczne powiadomienia w trakcie składania Zamówienia. Terminy te są przybliżone, a ich długość może ulec zmianie w zależności od okoliczności niezależnych od Serwisu. Ich przekroczenie nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Serwisu względem Klienta, jak również nie stanowi podstawy odstąpienia przezeń od umowy zawartej między Stronami.

3. Dostawa zamówionych towarów lub usług odbywa się poprzez firmy kurierskie, będące stroną trzecią. Terminy realizacji zamówień w Serwisie ukazują termin dostarczenia towaru przy założeniu, że firma kurierska dostarczy przesyłkę na drugi dzień roboczy. Niedostarczenie przesyłki w danym terminie nie upoważnia Klienta do żądania odszkodowania lub składania reklamacji.

 

8. Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i gwarancja jakości.

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni. Powyższy termin zaczyna bieg:

a) od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części- w przypadku gdy Zamówienie obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach,

b) od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów- w przypadku gdy Zamówienia polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony,

c) od dnia zawarcia umowy- dla pozostałych umów.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

3. Pomimo powyższego, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta –przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy. Reasumując - ze względu na profil działalności Serwisu, wszelkie świadczone usługi i produkty przez nasz Serwis zaliczają się do powyższych grup, dla których Klient jest pozbawiony prawa do odstąpienia od umowy. Niezależnie od powyższego, dążąc do spełnienia obowiązku ustawowego, w załączniku nr 1 znajduje się wzór odstąpienia od umowy konsumenckiej.

4. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy  w tym przypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Serwisu.

5. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo w części.

6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

7. W razie przesłania produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

8. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

9. Odpowiedzialność Wykonawcy/Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy. Serwis ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem.

10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora.

11. Kupujący ma prawo składać reklamacje dotyczące Produktu posiadającego wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej przez Serwis gwarancji jakości na warunkach przez Serwis określonych, albo też korzystając z uprawnień z tytuły rękojmi- przysługujących wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem, wobec sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową.

12. Składając reklamację należy dostarczyć Serwisowi reklamowany produkt wraz z opisem reklamacji oraz kopią faktury. Wszelkie uwagi dotyczące reklamowanego produktu, takie jak zdjęcia reklamowanego produktu, czy skan protokołów uszkodzenia lub zniszczenia produktu, Klient może przesyłać również na adres e-mailowy Serwisu. W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, kosztami powstałymi po stronie Serwisu z tytułu odbioru reklamowanego produktu i jego ponownej wysyłki od odbiorcy może zostać obciążony Klient.

13. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowany produkt nie może przekroczyć 100% jego wartości.

14. Serwis dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w Plikach Graficznych dostarczonych przez Klienta.

15. Nieznaczne różnice kolorystyczne przy wykonaniu jednego projektu mogą wynikać z wykorzystania w procesie drukowania różnych drukarek. Nie może być to podstawą zgłoszenia reklamacji, a jeśli takie zostanie zgłoszone, zostanie przez Serwis odrzucone. Taka sytuacja może mieć również miejsce przy wznawianiu projektu do druku.

16. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być powodem do zgłoszenia reklamacji i jeśli taka zostanie zgłoszona, zostanie przez Serwis odrzucona ze względu na różnice technologiczne ekranów oraz drukarek.

17. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku, dopuszczalne są następujące odchylenia, a zamówienia uznaje się za wykonane poprawnie:

a) przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania)- tolerancja do 1 mm.

b) przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,

c) przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania)- do 1 mm,

d) przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowanych- tolerancja do 0,2 mm,

e) różnic ilościowych i jakościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu- nie przekraczające +/- 5% ilości zamówionej,

f) z uwagi na technologię druku w jednolitych aplach mogą występować przebarwienia, niejednorodność, a także różnice w odcieniach na kolejnych arkuszach,

g) ze względu na termiczny proces utrwalania w druku cyfrowym dopuszcza się, że w niektórych przypadkach (wilgotność papieru, duże pokrycie tonerem, gramatura papieru) może występować mniejsze lub większe falowanie papieru - zjawisko występuje częściej na niższych gramaturach.

18. Odchylenia te nie mogą być podstawą zgłoszenia reklamacji, a jeśli takie zostanie zgłoszone, zostanie przez Serwis odrzucone. Jednocześnie- wszelkie dalej idące odchylenia w wykonaniu zamówienia stanowią zasadną podstawę do wniesienia reklamacji na podstawie gwarancji udzielanej przez Serwis.

19. Za błędnie wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia lub inne deformacje uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, Serwis stosuje bigowanie przed procesem falcowania. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd Serwisu, a tym samym nie może podlegać reklamowaniu.

20. Za błędnie wykonaną warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp.

21. Przy odbiorze przesyłki Klient jest zobowiązany przy Kurierze sprawdzić ją. W razie stwierdzenia szkody związanej z przesyłką kurierską należy sporządzić protokół szkody wspólnie z kurierem, który jest podstawą do reklamacji. Brak protokołu szkody jest podstawą do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Serwis.

22. Materiały wykorzystane we wzorniku papierów offsetowych i materiałów do druku wielkoformatowego są przykładowymi i mogą nieznacznie różnić się od tych, które są stosowane w procesie druku. Różnica jest wynikiem stosowania materiałów pochodzących od różnych producentów i mieści się w granicach tolerancji gramatur papierów ogólnie przyjętej w poligrafii.

23. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki zachowań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu wpłaty przez instytucje finansowe oraz kurierów, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta i szkody przez nich spowodowane.

24. Zgłaszając reklamację Klient winien posługiwać się numerem zamówienia, które chce zareklamować.

25. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.

26. Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

27. Reklamację można złożyć w ciągu 14 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja nie będzie rozpatrywana.

28. Zgłoszenia reklamacji są przyjmowane w dni robocze w godzinach 8-16.

29. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.

 

9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

2. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

b) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 10. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy aktów prawnych przywołanych w niniejszym Regulaminie.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminy nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminy z prawem powszechnie obowiązującym, pierwszeństwo mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

3. Serwis zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia jego publikacji, to jest od dnia 21.03.2016

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

        Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*) ……………………………………………………………………..…………………………..

 

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

 

 

 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić

1        podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2       podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

 

Wyceń druk

Nie znalazłeś gotowego produktu? Zapytaj nas o cenę pracy niestandardowej.